Кожна особистість по-своєму талановита. Вона народжується, щоб творити своє життя, стати активним суб’єктом соціальної взаємодії: у когось здібності до математики, музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось пише вірші, оповідання, а хтось вміє добре майструвати руками. У кожної дитини - свої природні задатки, розвиток яких є пріоритетним напрямком сучасної освіти.У Державній національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)» серед пріоритетних напрямків реформування шкільної освіти визначено: «…своєчасне виявлення ранньої обдарованості, забезпечення умов для розвитку талановитих дітей», а також «…удосконалення навчально-виховного процесу в шкільних закладах з урахуванням особистих якостей, стану здоров’я, природних задатків дитини».

Саме гурткова робота дає можливість дитині реалізувати і розвивати свої природні здібності, зокрема:

· здібності до заняття науковою діяльністю;
· інтелектуальні здібності;
· літературна обдарованість;
· художні здібності;
· музичні здібності;
· технічні здібності;
· артистичні здібності;
· здібності до спорту


У нашому закладі на вас чекають гуртки:

" Театральний"

керівник: Кайдалова Наталія Петрівна

/Files/images/Изображение 270.jpg


Мета гуртка: удосконалення всебічного розвитку творчих здібностей дітей засобами театрального мистецтва, розкриття творчого потенціалу дитини, розвиток пізнавальних інтересів дітей, розширення світогляду та мовленевого спілкування, виховання естетичного смаку.

У роботі зі школярами над художнім (або сценічним) мов­ленням насамперед постає зав­дання навчити їх відчувати ви­разність інтонування при читанні вголос, виразну вимову тексту як своєрідну словесну дію, що допо­магає впливати словом на інших людей, причому впливати завдя­ки естетичній сутності тексту. Таке проникнення в сутність сце­нічного слова має допомогти школярам більш яскраво і повно відчувати різноманітні людські взаємини, збагатити їхнє спілку­вання з адресатом — через сто­сунки героїв п'єси та у житті. Освоєння сценічного мовлення має сприяти розвитку слухової уяви, асоціативно-образного мислення. Виховання ставлення до мовлення тісно пов'язане з вихо­ванням уважності до оточуючих людей – через розуміння емоцій та почуттів, які втілює мовна інто­нація. Таким чином, головним тут є завдання сформувати творче ставлення до слова. Паралельно опановуються навички володіння голосом, диханням, дикцією.

/Files/images/DSC02516.JPG

Для створення ролі у процесі підготовки вистави юному артисту важ­ливо вміти «побачити» ці особливості — у своєму оточенні, під час перегляду кінофільмів, читання художньої літератури, споглядан­ня — «оживлення» уявою творів живопису, скульптури. Саме тому оволодіння сценічним рухом тре­нує увагу, пам'ять, формує здатність «включатися» в конк­ретні обставини, вміння оцінюва­ти себе «ззовні», готовність до дії, тобто має виховне значення, що також виходить далеко за межі те­атральної творчості.

Гурток " Художнього слова"

керівник : Кулаківська Валентина Леонідівна

/Files/images/IMG_1480.JPGХудожня література, театральне мистецтво, мистецтво читця є джерелами збагачення національної культури. Для виразності, дієвості художнього слова на сцені – потрібні артистична обдарованість, праця над творами літератури, досконале оволодіння професійною живою майстерністю словесної дії. Сценічна мова впливає на слухачів правдою думок, щирістю переживань, внутрішнім відчуттям.

Мета роботи гуртка: оволодіння сценічною мовою, художнім словом, культурою мови та спілкування мають стати складовою часткою творчого й професійного виховання, активним стимулом розвитку естетичної творчості індивідуальності дитини.

Вокальний " Сучасна естрадна пісня"

керівник: Лукомська Лариса Василівна


/Files/images/DSCN7971.jpgМета гуртка:

- Надати можливість обдарованим дітям проявити свої здібності на сцені.

- Навчити дітей правильно та інтонаційно чисто співати.

- Прививати та поглиблювати любов до української пісні.

- Виховувати смак, високу виконавську культуру.

- Приймати участь в шкільних та районних оглядах художньої самодіяльності, в загальношкільних та районних заходах.

Основний зміст роботи.

Учасники вокального гуртка приймають участь у шкільних та селищних концертах, конкурсах, ранках та ін. заходах, оглядах шкільної, міської та районної художньої самодіяльності.

На заняттях гуртка діти вчать нові пісні, відпрацьовують чистоту інтонації, техніку володіння вокалом, сценічну майстерність, вміння володіти мікрофоном, дикцію та виразність співу.

Гуртківці розширюють свій кругозор, самореалізуються та підвищують свою самооцінку.

Вокальний спів сприяє координуванню слуху, голосу, розвитку вокально-технічних навичок, розвитку дихання, гнучкості голосу.

Гурток "Креслення"

керівник: Федорчук Оксана Валеріївна

Мета роботи гуртка - створення умов для творчої самореалізації та розвитку професійних навиків учнів у процесі вивчення креслення.

Сьогодні креслення - це не лише засіб спілкування інженерів, конструкторів та робітників, - це фундамент графічної культури людини, яка живе в сучасному техногенному світі. Автоматизація і механізація сучасного виробництва істотно змінила зміст і характер діяльності людини. Зросла роль операцій, пов’язаних з сприйняттям та обробкою різної інформації. Досить часто дії людини в різних сферах пов’язані не з реальними об’єктами, а з їх замінниками у вигляді пультів управління, схематичних зображень реальних процесів і явищ. Схематичні і знакові моделі дозволяють в абстрактній, символічній формі не лише показувати взаємно-однозначну відповідність об’єктів і їх графічних зображень, але і принципово змінювати способи вирішення просторових та інших задач.Креслення - це один з ключів до успішного оперування сучасними видами інформаційних систем.

Програма курсу має на меті сформувати в учнів ставлен­ня до креслення як до одного з головних і необхідних за­собів спілкування людей у їхній практичній діяльності, на­вчити свідомо читати креслення та схеми, самостійно вико­нувати графічні документи для виготовлення предметів трудової навчальної діяльності.

Зміст програми спрямований на вирішення таких за­вдань:

1) формування в учнів системи знань та вмінь, не­обхідних для виконання графічних документів;

2) сприяння учням у виконанні навчальних функцій, пов'язаних із читанням графічних матеріалів;

3) забезпечення умов для вивчення учнями основ сучас­ного виробництва;

4) розвиток в учнів просторового мислення;

5) формування в учнів якостей, необхідних для технічної творчості та участі в раціоналізаторській діяльності.

Гурток " Юний правознавець"

керівник: Чайківська Людмила Володимирівна

/Files/images/_uchn/P9160382.JPG Мета гуртка:

  • підвищення рівня правової підготовки учнів школи;
  • створення належних умов для набуття школярами знань про свої права, свободи та обов’язки;
  • розвивати вміння школярів аналізувати та систематизувати набуті знання;
  • навчити проводити самостійне та групове дослідження;
  • виховувати повагу до оточуючих та вміння співпрацювати у команді

Правова освіта - процес засвоєння знань про основи держави та права, виховання у громадян поваги до закону, до прав людини, небайдужого ставлення до порушень законності та правопорядку, це цілеспрямована, систематична діяльність державних органів, громадських організацій і трудових колективів з формування та підвищення у громадян правової свідомості і правової культури.

Усі громадяни України і учні зокрема, мають право на набуття необхідного їм мінімуму правових знань. Це право забезпечується шляхом реалізації плану роботи гуртка до якого входять наступні форми роботи:

- розгляд теоретичного матеріалу за темою (з використанням мультимедійних засобів)

- практичні заняття (дослідження, випуск тематичної газети, розгляд правових ситуацій, відвідування різних державних органів, надання консультацій і т.п.)

Гурток " Юний історик"

керівник: Трик Артем Олегович

Історія України як навчальний предмет відіграє важливу роль у розвитку особистості. Вивчаючи історію своєї країни, учні розвивають допитливість та уяву, критичне та творче мислення, здатність аналізувати історичні події, шукати відповіді на складні питання сьогодення. В умовах розгортання сучасних процесів глобалізації, формування нової системи цінностей та опанування західної моделі сприйняття реальностей дедалі більше наростає необхідність прагнення пізнати коріння свого минулого, збереження своєї національної самобутності, охорони пам’яток природи, культури та історії малої батьківщини.

Основні завдання гуртка полягають у формуванні в учнів таких компетентностей:

пізнавальної: поглиблення та засвоєння історичних знань, вивчення специфіки соціально-економічних, політичних, соціокультурних процесів; ознайомлення з основоположними засадами історичного дослідження; оволодіння теоретичними основами наукової діяльності, питань методики, психології, організації і проведення науково-дослідницької діяльності;

практичної: закріплення вивченого матеріалу на основі різних видів завдань; формування навичок дослідницької, пошукової роботи; вмінь розшифрування, аналізу та інтерпретації архівних, актових джерел; засвоєння етики спілкування в процесі записування та збирання краєзнавчого матеріалу, вміле застосування отриманих знань на практиці; здобуття навичок написання та захисту науково-дослідницької роботи;

творчої: написання науково-популярних статей, публікацій, створення художніх реконструкцій історичних подій, моделей матеріальних пам’яток; 8 набуття досвіду самостійної роботи, власної творчої діяльності; формування стійкого інтересу до історичної науки, розвиток пізнавальної потреби;

соціальної: виховання поваги до минулого свого народу, участь в охороні, збереженні матеріальних та культурних цінностей України; набуття навичок самостійно здобувати інформацію, коригувати, інтерпретувати в повсякденні; виховання громадської свідомості; формування загальнолюдських і національних культурних цінностей, позитивних емоційно-вольових рис (самостійності, наполегливості, працелюбності тощо).

Гурток " Краса власноруч"

керівник: Федорчук Оксана Валеріївна

/Files/images/84324028_586554562191600_1047762893971390464_n (1).jpgНавколишня дійсність своєю красою, своєрідністю, неповторністю приваблює дитину і стає джерелом її творчих задумів у малюнках. Ознайомлення дітей з мистецтвом, його видами та жанрами, етапами креативного процесу (пошук, реалізація задуму, створення художнього образу),– головне завдання гуртка образотворчого мистецтва.

Мета гурткової діяльності: навчити кожного вихованця бачити красу, яка нас оточує і сприяти її збереженню; вдосконалити роботу у різних техніках малювання; розвинути індивідуальні творчі здібності особистості засобами образотворчого мистецтва; сприяти розвитку художнього мислення, естетичного смаку, уяви, зорового сприйняття предметів оточуючого світу.

На заняттях учні знайомляться таудосконалюють навички з таких видів діяльності як паперопластика, орігамі, квілінг, аплікація, та інші.

Спортивно-туристичний гурток " Блукач"

керівник: Мельничук Олексій Григорович

/Files/images/_uchn/SAM_0802.JPGТуризм - наймасовіша форма активного відпочинку. Заняття туризмом привчає дітей до спостереження за природою, турботливого ставлення до неї, ознайомлення з минулим і сучасним нашої країни, з її природніми багатствами та пам’ятками культури.
У туристичному гуртку вихованці знайомляться з історією туризму, пішохідним туризмом, його особливостями та специфікою, правилами проведення туристсько-краєзнавчих походів, безпекою під час їх проведення. Згодом приступають до вивчення базової підготовки з пішохідного туризму: основ топографії та орієнтування на місцевості, методик проведення походів, туристичне спорядження.
На практичних заняттях діти вчаться користуватися туристичним обладнанням, одержують навички пішохідного туризму.
Крім того, програма туристичного гуртка включає вивчення гігієни, долікарської медичної допомоги потерпілому та вправ з фізичної культури.
З метою закріплення знань проводяться одно-, дво- та багатоденні походи, змагання зі спортивного орієнтування.
Навчання у туристичному гуртку сприяє вихованню дбайливого, шанобливого ставлення до природи, флори та фауни, народних традицій рідного краю; популяризації туризму, працелюбства, почуття самостійності, впевненості в собі, вміння діяти в екстремальних ситуаціях, які можуть виникнути в їх подальшому житті.

Спортивний гурток "Дзю-до"

керівник: Лучинський Микола Олександрович

/Files/images/P2250188.JPGМета гуртка:
- Охорона і зміцнення здоров'я, загартування організму, досягення повноцінного фізичного розвитку, розвиток функцій і адаптаційних здібностей організму, фізичної і розумової працездатності.
- Виховання позитивних морально-вольових рис особистості, активності, самостійності.
- Розвиток фізичних (рухових) якостей: спритності, загальної витривалості, швидкісно-силових якостей, а також уміння зберагати рівновагу.
- Сприяти формуванню правильної осанки і попередження плоскостопості.
- Формування доступних уявлень і знань про дзюдо, про основні гігієнічні вимоги і правила.
- Виховання інтересу до активної рухової діяльності.

Спортивна секція з тенісу

керівник: Ніконов Олександр Вікторович

Мета гуртка:

- сприятизбереженню ізміцненню здоров’я дітей , їх правильному різносторонньому фізичному розвитку;

- виховувати у дітей позитивні моральні й вольові якості, бережливе ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності особистості;

- формувати у вихованців стійкий інтерес до занять настільним тенісом;

- навчати їх елементів спрощеної техніки і тактики гри, грі у настільний теніс за спрощеними правилами;

Спортивна секція з волейболу

керівник: Литвинчук Сергій Петрович

/Files/images/P2271023.JPG

Мета
Ознайомлення дітей з правилами гри у волейбол. Оволодіння технікою гри у волейбол, знаннями про стан розвитку волейболу в країні та світі. Виховання в дітей невід’ємного бажання до занять фізичною культурою та спортом. Сприяти зміцненню здоров’я та гармонійного розвитку кожної дитини.
Коротка програма
• навчити дітей техніці гри у волейбол: передачі м’яча; подачі м’яча; нападаючий удар; блокування; • навчити дітей всіх основних правил гри у волейбол; • підготовка та участь дітей у міські спартакіаді шкіл міста з волейболу; • навчити дітей методиці суддівства змагань з волейболу; • оволодіти знаннями з історії розвитку волейболу; • розвивати фізичні якості кожної дитини (швидкість, спритність, силу, витривалість та гнучкість).
Кiлькiсть переглядiв: 3464

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Вересень 2023 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930