Втілення Концепції національно – патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах.

У Національній стратегії розвитку освіти України головною метою системи освіти нашої держави є створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості як відданого своєї державі громадянина, виховання покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. Така система освіти має забезпечувати «формування особистості та патріота країни, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, чітко орієнтуватися в сьогоденних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлений до життя і праці у ХХІ столітті». Пов’язані з цим питання порушуються у Концепції педагогічної освіти, державній національній програмі «Освіта», Закон України «Про освіту» та Закон «Про виховання дітей і молоді».

Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному і політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання. Державна національна доктрина визначила головну мету національно-патріотичного виховання на сучасному етапі – це передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України: національної свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної культури, розвиток індивідуальних здібностей, таланту. До провідних завдань «Ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави» належать:

формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати на користь держави, готовність її захищати;

* забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії свого народу;

* формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

* прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та представників інших націй, які живуть в Україні;

* виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору нею своєї світоглядної позиції;

* утвердження принципів вселюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності та моралі;

* формування творчої особистості, виховання цивілізованого господаря;

* виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

* формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю.

Метою національно-патріотичного виховання є виховання молодої людини – патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов’язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно само реалізуватися в соціумі як громадянин, професіонал, носій української національної культури.

Сучасне виховання базується на системі цінностей, які через культуру, традиції, філософію, релігію вказують на вектор виховних зусиль, формують виховний ідеал. Існують інші цінності життя,які пов’язані з вихованням справжнього громадянина: вірність, піклування про дітей, піклування про батьків і старших у сім’ї, взаємодопомога і любов до батьків,культура праці, дотримання народних звичаїв і традицій, пам'ять про предків, гостинність.

У своїй роботі педагоги повинні орієнтувати дітей і на загальнолюдські цінності: гуманізм, працелюбство, захист прав людини, критичне мислення, повага до культури різних народів, високий рівень знань, толерантність, розуміння, що земля – наш спільний дім, а світовий спокій ш злагода між людьми і державами – головна умова існування землі і людства.

У процесі національно – патріотичного виховання потрібно враховувати таку систему компонентів духовного світу особистості українця:

* національна психологія – психологію працьовитого господаря, вмілого хлібороба, захисника прав особистості і державної незалежності, духовної спадщини народу;

* національна філософія – самобутня система ідей, поглядів народу на суспільство, всесвіт, духовний світ людини, проблему її долі;

* національний світогляд – система поглядів, переконань, ідеалів, які складають основу національної духовності;

* національна правосвідомість – життя за законами добра і краси, правди і справедливості, гідності і милосердя;

* національна мораль – людяність, доброта, милосердя, співпереживання як найбільші духовні надбання;

* національний спосіб мислення – своєрідна істотність, завдяки чому із століття в століття відтворюються і розвиваються самобутня культура і душевне багатства українців;

* національний характер і темперамент – гостинність і щедрість, талановитість, глибокий ліризм, свободолюбство;

* національна ідеологія – ідейне багатство нації, система філософських, політичних, правових, економічних, моральних, естетичних та релігійних поглядів і переконань;

* національна свідомість та самосвідомість – почуття гордості за приналежність до української нації.

В нашій країні школа посідає провідне місце у підготовці молодого покоління до життя. В школі здійснюється цілеспрямований педагогічний процес, який є керованим. Принципове значення в досягненні мети та ефективній реалізації змісту виховання патріотизму в учнівської молоді приділяється учителю, його професійній готовності та переконанні в необхідності його здійснення, духовному і моральному самопочутті, в якому виявляється любов і щирість ставлення до Батьківщини і яке є запорукою успішності прищеплення учням відповідної якості.

Школа несе моральну відповідальність за розвиток громадянської культури і й відповідальності учнів за майбутнє своєї держави. Виховання патріотичних і громадянських якостей учнівської молоді в загальноосвітніх закладах відбувається в процесі різних форм навчальної роботи. Вони передбачають організацію і здійснення навчально-виховного процесу в межах офіційно відведеного часу та участь у різноманітних гуртках, клубах, студіях, ансамблях, заходах, що проводяться школою в позаурочний час.

Для досягнення мети патріотичного і громадянського виховання суттєву роль відіграють позакласні виховні заходи. Вони сприяють поглибленню знань учнів з історії та культури українського народу, його традицій, формуванню патріотичних поглядів, переконань та почуттів, відповідної поведінки. Останнім часом організація виховного процесу в школі істотно змінилася. Реформи торкаються діяльності як педагогів, так і учнів. Створюються нові структури, які координують діяльність класних керівників по вихованню школярів.

Нові підходи застосовуються й до організації діяльності учнів. Вони набагато активніше залучаються до участі в житті суспільства через учнівські органи самоврядування. Форми такої роботи не є новими, і зараз вони відіграють помітну роль у педагогічному процесі.

На мою думку, учнівські ради – це один із шляхів практичної підготовки свідомих громадян, патріотів своєї країни. Участь у таких радах сприяє розвитку соціальної активності, поглибленню патріотичних почуттів, відповідальності за власну долю та долю однолітків, вчить їх відстоювати свої права, поважати закони, бути небайдужими до проблем окремої людини, громади і держави. Важливим є залучення школярів до діяльності в учнівському самоврядуванні.

1. Роль учнівського самоврядування в організації патріотичного виховання.

Учнівське самоврядування –це, передусім,входження дитини до світу діяльності і спілкування з іншими, формування в учнів системи цінностей, які визначають їх ціннісне становлення до навколишньої діяльності.

Учнівське самоврядування надає можливість дітям та молоді практикуватися

у входженні в соціальне середовище. Беручи участь у реалізації соціально

значущих проектів, програм, сьогоднішній учень набуває певного життєвого,

соціального досвіду, формує свої організаторські вміння, креатині якості, і, щонайголовніше, усвідомлює важливість цієї справи. [5]

Тому в сучасній школі неможливо обходитися без залучення учнів до участі в управлінні шкільним життям через їхню роботу в органах учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування нашого закладу забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої та систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та закладу.

Досвід вчить, що самоврядування дозволяє учням розвинути такі соціальні якості людини як толерантність, повага до власної та чужої праці, оптимізм, гуманізм, здатність до самоаналізу і самовиховання. Воно спонукає до осмислення власної ролі у життєдіяльності колективу й є реальним фактором формування демократичних, правових засад, сприяє їхній підготовці до розбудови громадянського суспільства в Україні. І, нарешті, учнівське самоврядування є організацією , що складається з учнів, створена учнями й існує для учнів.

Головне завдання в організації учнівського самоврядування полягає в тому, щоб через розвиток соціальної активності учнів виховати в них почуття власної гідності, дати їм можливість реалізувати себе. Саме тому в закладі діє система органів самоврядування, як структурна одиниця виховної роботи. Кожен учень є громадянином «Співдружності» трьох ступенів, що носить назву «Шкільна країна». Основною структурною ланкою Співдружності є первинний колектив, що утворюється на основі класного колективу. Кожен його член має доручення, постійні чи тимчасові. Роботою Співдружності керує Учнівський парламент на чолі з Президентом НВК.

Шкільний парламент складається з 22 членів і об'єднує в собі такі комітети:

* навчання,

* дисципліни і порядку,

* дозвілля,

* інформації,

* охорони здоров'я і спорту,

* «Турбота»,

* комісія «Титан».

Кожен комітет розробляє плани роботи і згідно з ними проводяться ті чи інші заходи. Приміром, навчальний комітет проводить рейди-перевірки готовності учнів до уроків, стан ведення учнями щоденників, конкурс «Живи, книго!» (збереження підручників), вікторини з навчальних предметів, організовує проведення тематичних вечорів, предметних тижнів, допомагає у виконанні домашніх завдань відстаючим, залучає учнів у гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами.

Комітет дисципліни і порядку організовує рейди-перевірки пропусків учнями уроків без поважних причин, дотримання правил поведінки, створює бригади учнів для ремонту меблів та шкільного інвентаря; організовує випуск газети «Перерва»; виносить на засідання шкільного парламенту питання про порушення дисципліни; виходить з пропозиціями на батьківський комітет, Раду школи.

Членами комітету дисципліни і порядку організовано і контролюється чергування учнями по закладу, на вечорах, проводяться рейди на селищній дискотеці.

Члени комітету «Турбота» створили групи шефів, які допомагають учням початкових класів у вирішенні їхніх проблем, проведенні свят, організовує ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час, культпоходи та екскурсії з урахуванням заявок класних колективів, працюють вожатими у літньому пришкільному таборі «Дружба»

Члени комітету охорони здоров'я і спорту допомагають вчителям фізичного виховання у проведенні змагань з різних видів спорту, підтримують зв'язок з ДЮСШ, допомагають у проведенні спільних заходів ( «День фізкультурника», «Мій перший старт»), проводять виступи агітбригад та екологічних бригад по пропаганді здорового способу життя ; огляд санітарного стану класних кімнат; випускають наглядну агітацію по пропаганді здорового способу життя.

З метою профілактики правопорушень, пропаганди здорового способу життя, організації дозвілля учнів комітет дозвілля був ініціатором та активним учасником шкільних вечорів та ряду загальношкільних заходів: «Посвята у старшокласники», «В моєї України сто облич», «Шкільна книга рекордів», конкурсна програма « Ми нащадки козаків», марафону краси, «Козацьких забав», вечіра « Чорнобиль – біль землі.», проекту «Паління – це шкідливо чи корисно» та інші.

Однією із складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. Тому з числа старшокласників організовано комісію по захисту прав дитини «Титан». Члени комісії слідкують за порядком у навчальному закладі, проводять профілактичну роботу з учнями, що стоять на внутрішкільному обліку, розглядають скарги від учнів.

Будь-яка творча справа, зроблена учнями, матиме успіх лише тоді, коли вона досягне поставленої чіткої мети напочатку, виконуватиметься всіма без виключення і кожний отримає від цього насолоду . А кожна успішна справа залишає по собі добрий спомин у душах вихованців та працівників школи, робить людей добрішими, створює ситуацію успіху для всіх вихованців без виключення .Такою успішною справою стала виборча кампанія 2014 року.

В ній були задіяні учні 5 –11 класів. У піднесеному настрої,в доброзичливій атмосфері вони віддали свій голос за майбутнього президента, представника інтересів всіх учнів. Дирекція закладу надала допомогу в підготовці та проведенні виборів президента. Виборча комісія в складі голови комісії, чотирьох членів лічильної комісії, двох чергових, фотокореспондента та незалежних спостерігачів, керувала виборчим процесом, організовувала його від самого початку виборчої кампанії.

Хоча вибори президента школи –це не така й легка справа, та учні намагалися зробити її якнайкраще . Всі учасники виборчого процесу були задоволені.

А продовженням такої колективної справи стала інавгурація президента навчально-виховного комплексу.

Свято розпочалось пишно й урочисто, на кшталт інавгурації Президента нашої шкільної держави. Новообраний президент –Ленц Катерина виголосила свою першу промову до виборців, тримаючи руку на статуті НВК, закликала учнівську громаду сумлінно навчатись, творити добрі справи та стати в майбутньому гідною елітою нашої держави.

Однією з найперших привітала Ленц Катеринудиректор НВКЗабродська Валентина Григорівна. Мудрий справедливий старший наставник дала добру пораду як завоювати авторитет серед своїх товаришів, вести постійний пошук нових творчих справ та досягти успіху в цій нелегкій справі.

Інавгурація президента школи стала справді світлим урочистим святом, яке виховує в маленьких серцях гордість за нашу державу.

Не менш цікавим став день самоврядування, проведений напередодні дня вчителя. Цілий тиждень голови комісій Шкільного Парламенту вибирали найкращих і найдостойніших учнів для викладання навчальних дисциплін. Це був дуже відповідальний крок для кожного, адже для того, щоб впевнено та сміливо зайти в клас, потрібно мати безліч якостей, які притаманні вчителям.
Ось нарешті прийшла п'ятниця, і старшокласники, відповідальні і дорослі, зайшли до учительської. Ох, як же ж приємно сидіти на місцях тих людей, які вчать тебе!
І почався перший урок... Українську мову викладала Чаплінська Анна, англійську мову - Северин Марія і Тичина Юлія, світову літературу – Герасимчук Михайло, алгебру – Сотник Аліна, основи здоров’я – Колесник Дар'я, фізкультуру – Алексюк Ілля, біологію – Світельська Наталія... Восьмикласники стали вчителями початкових класів. На один день кожен із них відчув себе старшим, достойним поваги, навіть трішки гордим, що їм випала така місія. Бачити очі дітей, читати у них вдячність за кожен урок – благословення. Сьогодні учні відчули те, що відчувають вчителі.

Та не все було так просто. Звісно, важко навчати маленьких людей, які потребують уваги і повні нестримної енергії. Тому після маленьких проблем, з якими зіткнулися учні старших класів, кожен почав ще з більшою повагою ставитися до професії «вчитель».

Адже праця педагога потребує повної самовіддачі, блискучого розуму, доброти душевної, щирості думок, запалу в очах і твердої зібраності. На завершення дня учні підготували незвичний подарунок для педагогів - відеопривітання. Зі сльозами радості і вдячності переглянули викладачі цей фільм .

Почуття радості переповнює серце вчителя, який вдумливо спостерігає за своїми вихованцями, сіє розумне, добре, мудре в їхні душі і бачить в дитячих очах іскри вдячності за життєву науку. Ось так день за днем вирує життя в нашій шкільній домівці. І, звичайно, після таких чудових свят настають будні.

Одним з завдань як педа­гога-організатора для мене є формування, організація і роз­виток учнівсько­го самоврядування та особис­тостей в ньому. Я намагаюся розкрити закладений в них потенціал, підбираючи кож­ному з них справу, яка йому до душі. Роботу в самовряду­ванні закладу спрямовую так, щоб кожен учень зміг набути досвіду організатора. Члени Шкільного парламенту не тільки активні в шкільному самоврядуванні, а й плідно працюють у самовря­дуванні свого класу.

Коли ж людина береться вести по складній дорозі інших, їй необхідно знати не тільки напрямок; їй знадобляться знання того, як повести людей за собою, як зробити так, щоб вони тобі повірили, як організувати їх.

Дитяче самоврядування, правильно організоване педагогами, відкриває невичерпні можливості для постійного вдосконалення виховного процесу. Воно сприяє розвитку дитячої ініціативи, яка стає джерелом нових знахідок та перемог.

Виконуючи функції організаторів, школярі проходять першу школу громадянства, набувають навичок суспільної діяльності, на власному досвіді осягають складне мистецтво управління шкільними справами. Відповідаючи за різні розділи роботи,беручи участь у діяльності еомітетів, діти організовують своїх товаришів на виконання тих чи інших завдань, планують, контролюють та перевіряють одне одного.

Беручи участь у роботі органів учнівського самоврядування, учні набувають цілого ряду звичок та навичок, умінь та знань. А також діти вчаться вмінню керівництва, веденню ділових документів. У них розвиваються певні моральні якості та риси характеру: особиста відповідальність за доручену справу, принциповість, вимогливість до себе і своїх товаришів. При цьому за адміністрацією школи і педагогами залишається право на загальне керівництво і контроль. Передаю дітям організаційний досвід, вчу їх складної справи-керівництва. Лідери-активісти, які очолюють комітети шкільного парламенту, можуть підвищити свою організаторську майстерність на заняттях активу, які проводжу щомісяця. У процесі навчання розвиваю у дітей навички спілкування, їх дисциплінованість, самостійність, ініціативність. Навчання активу включає теоретичні питання, практичні заняття, активні форми роботи. Учням пропонуються ділові ігри, тренінги, інформація про діяльність шкільної дитячої організації, цікавий матеріал, тести на вивчення себе як особистості.

Все прослухане обов΄язково повинне донестися до однокласників. Це значить, що після закінчення заняття діти повинні не тільки зрозуміти, які заходи будуть проводитись у школі в найближчий час, але й яка доля участі кожного з класів.

У процесі різноманітної діяльності йде згуртування дитячого колективу, зростає число його організаторів.З метою стимулювання творчої та соціальної активності, ініціативи молоді у сфері життє­діяльності, міжособистісних вза­ємин, навчання учасників стратегії ефективної комунікації в закладі з числа учнів 8-х класів діє «Школа лідера», завданням якої є:

* створити сприятливий мікроклімат ;

* сформувати уявлення про лі­дерські якості;

* інформувати про психоло­гічні закономірності та механізми ефективних способів міжособистісних взаємин як основи гармоній­ного спілкування з людьми;

* активізувати взаємодію учас­ників групи, спрямовану на вза­ємодопомогу, взаємоповагу;

* створювати ігрові ситуації, що допоможуть оцінити роль спів­робітництва у взаєминах;

* виховувати соціально при­йнятне турботливе ставлення ліде­ра до команди;

* сприяти вихованню гуманно­го ставлення до інших;

* активізувати потребу в до­даткових знаннях із запропонова­ної теми.

Заняття в «Школі лідера» сприяють набуттю учнями таких умінь:

Головне завдання занять – максимально розвинути потенційні здібності кожної дитини, сформувати у школярів високу конкурентноспроможність, ініціативу, творчість.

В результаті навчання активісти повинні:

*– розуміти зміст і завдання свого доручення;

*– бачити перспективи своєї роботи;

*– вміти планувати;

*– вміти визначати коло обов΄язків та відповідальність кожного за конкретну справу;

*– вміти контролювати і допомагати в разі необхідності своїм товаришам;

*– вміти готувати і проводити засідання активістів, класні збори.

Зазначимо, що в сучасних умовах - лідерство дає змогу підняти людське бачення на рівень більш широкого світогляду, вивести ефективність діяльності людини на рівень більш високих стандартів, а також сформувати особистість здатну досягти великих результатів за допомогою своїх неординарних здібностей. Процес лідерства дає змогу вдосконалити внутрішньоуправлінську структуру відносин в організації, забезпечити постійний рух вперед для досягнення найкращих результатів, корисних як для суспільства, так і країни в цілому

Кiлькiсть переглядiв: 1015

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Жовтень 2023 Наступна
ПВСЧПСН
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031