Мойсеєнко Алла Анатоліївна

спеціаліст вищої категорії

спеціальність: вчитель початкових класів.

" Не загубити!...Не втратити!... Відродити!...

/Files/images/IMG_000222.jpg
Проблемна тема, над якою працюю:

"Формування громадських якостей шляхом впровадження інноваційних технологій"

«Об'єкт нашої праці – найтонші сфери

духовного життя особистості,

яка формується – розум, почуття,

воля, переконаність, свідомість.»
В.О. Сухомлинський

Один з найважливіших ви­борів у житті людини — об­рання майбутньої професії. Адже від цього залежить все її подальше життя. Хтось ро­бить цей вибір самостійно і свідомо, хтось - за підказкою батьків чи обирає майбут­ню професію навмання. Ми­нають роки, і інколи люди­на розуміє, що щоденний по­хід на роботу для неї є вели­ким тягарем, і протягом ро­бочого дня вона по­глядає на годинник і чекає на його закінчення. Звичайно, такій людині робота не при­носить жодного задоволення, а інколи навіть дратує. Люди по-різному вирішують цю проблему: одні йдуть вчи­тись далі, деякі — просто змі­нюють місце роботи, а інші — так і залишаються заручни­ками свого, колись несвідомо зробленого, вибору. Але мені здається, що є професія, яка не терпить байдужості і зверхності, ця професія — педа­гог. «В воспитании все дело в том, кто воспитатель», — го­ворив Д. І. Писарєв. І справ­ді не важливо, який предмет ти викладаєш, яке у тебе на­вантаження і скільки років ти працюєш у школі; якщо ти не любиш свою роботу, якщо не віддаєш їй всього себе, ти ні­коли не станеш авторитетом і взірцем для учнів, а без цьо­го не буде поваги і щирості з їхнього боку.

/Files/images/IMG_0001111.jpgЯ педагог-організатор тому, що люблю свою роботу, тому що я з радістю щодня заходжу в НВК і в свій кабі­нет, тому що моя робота при­носить мені задоволення. Й інколи дуже сумно і образли­во, коли люди, дізнавшись де я працюю, висловлюють мені своє співчуття або запитують, навіщо мені це потрібно. Чо­мусь професія педагога остан­нім часом є не дуже попу­лярною серед населення на­шої країни: невелика заробіт­на плата, величезна кількість витрачених нервів на роботі — це звичайно не додає їй при­вабливості. Але чому ніхто не замислюється над тим, що тут вчать їх дітей, що саме шко­ла дає основу для майбутнього розвитку людини, що саме тут дитина вчиться робити свідо­мий вибір, вчиться відповіда­ти за свої вчинки, саме в шко­лі вона робить перші кроки у своєму подальшому суспіль­ному житті. Для мене робо­та в школі є важливою скла­довою життя. Я радію, коли приходять випускники нашого закладу і заходять не тільки до своїх класних керівників, а й до кабінету виховної роботи, коли вони приходять за порадою або просто поспіл­куватись. А особливо приєм­но, якщо випускники беруть участь у наших загальношкільних заходах.

Я працюю педагогом-орга­нізатором вже понад двадцять п'ять років. Не можу похвалитись, що все вдавалось одразу. Спочатку було дуже складно. Були невдалі сце­нарії, невдалі виступи, але без поразок не буває і пе­ремог. З часом приходить до­свід і те, що колись здавалось складним, тепер є повсякден­ною справою. На зміну ста­рим приходять нові запитан­ня. І лише тісна співпраця з педагогічним колективом закладу, керівниками гуртків НВК та позашкільних закладів, з громадськими організаціями селища та батьками допомагає знайти відповіді на них.

/Files/images/P3251186.JPG/Files/images/DSCN1032.jpg Специфіка роботи педагога в тому, що він не має права відмовити жод­ній дитині, він має зверта­ти увагу на кожного учня не­залежно від його здібностей. Як говорив В.О. Сухомлинський: «Ми маємо справу із найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в жит­ті — з людиною. Місія шко­ли - боротися за людину...»
У планування виховної роботи я включаю завдання, практична реалізація яких спрямована на формування особистісних рис громадянина України, що включають в себе національну свідомість, розвиток духовності, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, економічну культуру, які реалізуються та такими напрямками:

* формування національної свідомості і самосвідомості;

* виховання духовної культури особистості;

* виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

* формування високої мовної культури;

* утвердження принципів загальнолюдської моралі;

* формування високої художньо-естетичної культури;

* утвердження принципів загальнолюдської моралі;

* формування творчої, працелюбної особистості;

* забезпечення високої художньо-естетичної культури особистості;

* формування екологічної культури людини;

* розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді.

/Files/images/P1300968.JPG

Посадові обов'язки педагога організатора

1. Загальні положення:

Педагог-організатор:

· призначається на посаду та звільняється з неї начальником відділу освіти райдержадміністрації за погодженням з директором школи.

· Повинен мати педагогічну освіту на рівні бакалавра, спеціаліста або магістра.

· Підпорядковується безпосередньо заступнику директора з навчально-виховної та виховної роботи.

  • У своїй діяльності вчитель керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією).

Вчитель дотримується положень Конвенції про права дитини.

2. Завдання та обов’язки:

Педагог-організатор організовує:

· проведення організаційно-масової та культурно-освітньої роботи в дитячих та юнацьких організаціях, дозвілля та відпочинку дітей;

· діяльність дитячих і громадських організацій, об’єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів.

· умови для широкого інформування учнів про діючі дитячі й молодіжні організації, об’єднання;

· наочне оформлення школи за тематикою роботи, яку проводить;

· дітей і підлітків до роботи в гуртках, секціях, клубах, товариствах за інтересами школи, в позашкільних закладах, за місцем проживання. Особливу увагу приділяє дітям, схильним до правопорушень, з неблагополучних сімей;

· заходи щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками.

· канікулярний відпочинок учнів;

· роботу органів учнівського самоврядування і шкільних громадських організацій, надає їм організаційно-методичну допомогу і сприяє створенню умов для діяльності;

· планування своєї роботи, веде у встановленому порядку документацію;

· консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам.

Сприяє:

· впровадженню кращих народних традицій, звичаїв, обрядів, свят, вихованню поваги до рідної мови, народного танцю, пісні, музики;

· оновленню змісту і форм діяльності організацій, об’єднань, організовує їхню колективно-творчу діяльність відповідно до вікових інтересів учнів і вимог життя;

· розвитку і задоволенню інтересів, організації дозвілля молодших школярів, вихованців груп продовженого дня;

· класним керівникам, вихователям у проведенні культурно-освітньої роботи з учнями, змістовній організації відпочинку та дозвілля.

3. Права:

Педагог-організатор має право на:

· самостійний вибір форм і методів роботи з учнями і планування її на основі плану роботи школи і педагогічної діяльності;

· участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи; участь у роботі педагогічної ради школи;

· захист професійної честі й гідності;

· ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;

· захист своїх інтересів самостійно або через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного або службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;

· конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законодавством;

· підвищення своєї кваліфікації;

· атестацію на відповідну кваліфікаційну категорію;

· надання учням під час занять, перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Правилами заохочення і покарання учнів школи.

4. Відповідальність:

Педагог-організатор відповідає за:

· організацію роботи шкільної дитячої організацій та учнівського самоврядування;

· завдані школі або учасникам навчального процесу збитки у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків педагог-організатор несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим або цивільним законодавством.

· здоров’я і безпеку довірених йому учнів, дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

· дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога в школі, в побуті, в громадських місцях.

· За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних з фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути

звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України “Про освіту”.

5. Кваліфікаційні вимоги

Педагог-організатор повинен бути професійно компетентний, забезпечувати нормативні рівні педагогічного процесу, задовольняти загальні етичні та культурні вимоги до педагогічних працівників; виявляти достатньо професіоналізму, використовувати сучасні форми, методи навчання та виховання учнів, досягати вагомої результативності в своїй діяльності, відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування.

6. Взаємовідносини:

Педагог-організатор взаємодіє:

· з учнями, їхніми батьками та особами, які їх замінюють.

· З адміністрацією школи, педагогічним колективом, методоб’єднанням класних керівників;

· З громадськими і благодійними організаціями;

· Органами охорони здоров’я, соціального захисту, сім’ї і молоді, внутрішніх справ.

План роботи педагога-організатора

* Скарбничка педагога - організатора

Фестиваль хліба

Лінійка- реквієм "Мамо, я не вернуся..."

Шкільна книга рекордів

Виступ екологічної агітбригади "Знай! Люби! Бережи!"

Для перегляду відео необхідно встановити останню версію Adobe Flash Player. Чи хотів би я, щоб моя мама буда вчителькою?

Кiлькiсть переглядiв: 3281

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Жовтень 2023 Наступна
ПВСЧПСН
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031